مینا مشایخی

نویسنده

دانشجوی ارشد مهندسی کامپیوتر گرایش هوش مصنوعی

پیشنهاد

سردبیر